Privacy beleid  Oost Brabantse Parkieten SociŽteit (OBPS)

INLEIDING

Bij het gebruik van onze website verzamelen wij geen gegevens van bezoekers. Echter van iedereen die lid is van onze vereniging verzamelen wij gegevens die noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap. In dit privacy beleid leest u welke gegevens wij verzamelen, wat we ermee doen, waarom en hoe de gegevens zijn beschermd.

VERWERKING DOOR OBPS

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door de OBPS.
Met dit beleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail aan lajjansen@home.nl

CONTACT

De OBPS is een zelfstandige vereniging en als zodanig lid van de Parkieten SociŽteit (PS). Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer: 40219547
Het adres van ons clubhuis is Cafť/ zaal Wittenberg oude Molenstraat 10 5342GC  te Oss.  Voor direct contact stuurt u een mail aan de secretaris van de OBPS, de heer Lambert Jansen: lajjansen@home.nl
Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden en een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen. Dit zodat wij met enige zekerheid kunnen vaststellen of de gegevens die u opvraagt, wilt laten wijzigen of laten verwijderen ook wel echt betrekking hebben op u.
Zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw burgerservicenummer en eventuele foto onherkenbaar.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij vragen om twee redenen om persoonsgegevens:
-    Als u lid wilt worden van onze vereniging, wij vragen dan om de volgende gegevens:
"    Naam en voorletters
"    Straat en huisnummer
"    Postcode en Woonplaats
"    Telefoonnummer
"    E-mailadres
"    Lidmaatschapsnummer van de PS (indien van toepassing)

-    Als u lezingen verzorgt voor onze vereniging vragen wij om de volgende gegevens:
-    Naam
-    Woonplaats
-    E-mailadres
-    Telefoonnummer
-    Website

DOELEINDEN VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
"    voor de totstandkoming  van een lidmaatschap van onze vereniging
"    om uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten en evenementen te verzenden per email
"    om uitnodigingen voor bestuursvergaderingen te verzenden per email
"    om uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten en evenementen te verzenden per post
"    voor jaarverslagen van onze vereniging
"    wij kunnen uw bankrekening vragen i.v.m. het verstrekken van een automatische betaling van het lidmaatschap of betaling van een evenement waar  aan deelneemt
"    Voor lezinghouders geldt dat wij naam, woonplaats, e-mailadres en een telefoonnummer op kunnen vragen. Dit om u als lezinghouder meerdere keren te kunnen benaderen voor het verzorgen van een lezing. Daarnaast willen wij ook enige controle uitvoeren op de door u eventueel gedeclareerde kilometervergoeding. Het telefoonnummer kan gebruikt worden om u te bellen bij calamiteiten zoals bijvoorbeeld het plotseling niet doorgaan van de lezing.
FinanciŽle gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst met betrekking tot het lidmaatschap. Wanneer betaling uitblijft van ons lidmaatschap neemt de penningmeester van de OBPS contact met u op.
Wij versturen geen (NAW-)gegevens aan derde partijen zonder uw toestemming.
Foto's van personen plaatsen wij alleen met uw schriftelijke toestemming op onze website.
Toelichting termijn gebruik van gegevens.
In beginsel houden wij voor het gebruik van de gegevens die wij verwerken een termijn aan van twee weken na einde van het lidmaatschap. U ontvangt dan geen uitnodigingen meer voor ledenbijeenkomsten, lezingen en evenementen.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met de bestuursleden van onze vereniging. Dit kan van toepassing zijn voor deelname aan evenementen en de stand van zaken m.b.t. betaling van het lidmaatschap. Bij afwezigheid of verhindering van een bestuurslid kunnen gegevens van lezinghouders onder het bestuur worden doorgegeven.
Alleen als u ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via e-mail informatie toesturen over onze diensten. Dergelijke informatie wordt altijd verstuurd vanuit ťťn van de bestuursleden van de OBPS.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (gegevensbestanden zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden, het is alleen mogelijk bij opgeslagen de bestanden te komen via inloggen met een password)

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy beleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via het e-mailadres van onze secretaris (zie nadere contactgegevens onder 'Contact').
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan onze secretaris ( zie nadere contactgegevens onder 'Contact'). Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan bestuursleden,  het gebruik van uw gegevens voor het verzenden van gerichte uitnodigingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie.
Welke gegevens meesturen bij vragen over uw gegevens?
Stuur een e-mail aan lajjansen@home.nl o.v.v. "inzage/wijziging/verwijdering van gegevens".
Vermeld in het bericht in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats, voeg een kopie van een identificatiebewijs bij zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt ook daadwerkelijk op u betrekking heeft en dus naar de juiste persoon wordt gestuurd (zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw burgerservicenummer en eventuele foto onherkenbaar). Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking hebben, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht.
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.
Waarom wordt een verzoek geweigerd?
Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden gehonoreerd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat u het recht hebt om feitelijke onjuistheden te (laten) herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (fiscale wetgeving).

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY BELEID

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld  via onze website of per e-mail.

Dit privacy beleid is laatst gewijzigd op 1 mei 2018.
Copyright 2018 | Oost Brabantse Parkieten SociŽteit (OBPS)


Privacy beleid
Aangesloten bij de Parkieten SociŽteit
Nederlands grootste bond voor liefhebbers van Parkiet- en papegaaiachtigen
Opgericht 19-08-1991
Teller